Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
sklep.browarjastrzebie.pl

Spożywanie alkoholu szkodzi zdrowiu!

Sprzedaż alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym jest zakazana!

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy sklep.browarjastrzebie.pl prowadzony jest przez Browar Jastrzębie spółka akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju (44-330) przy ul. Leśna 15, KRS: 0000691638, NIP: 222-090-32-48.
 2. Sformułowania użyte w treści niniejszego Regulaminu oznaczają:
  1. Firmę kurierską w zależności od ilości zamówienia:
   1. - Firma PEKAES sp. z o.o. z siedzibą w Błoniach (05-870), przy ulicy. Spedycyjnej 1,
   2. - System Apaczka.pl, którego operatorem jest R2G Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), przy ul. F. Klimczaka 1,
   3.  
   4. Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie (00-940), przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
  2. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  3. Dostawa - czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
  4. Dostawca - podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
  5. Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie.
  6. Klient - podmiot będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
  7. Konsument -osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca zakupu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą z tym zastrzeżeniem, że zakup nie może mieć charakteru zawodowego.
  8. Konto Klienta - indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenia Konta Klienta.
  9. Login - indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
  10. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  11. Przyjęcie zamówienia do realizacji - potwierdzenie przyjęcia zamówienia złożonego przez Kupującego i skierowanie go do realizacji wysyłane Kupującemu przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Kupującego adres e-mail.
  12. Regulamin - niniejszy regulamin.
  13. Rejestracja - czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.
  14. Sklep – sklep internetowy: sklep.browarjastrzebie.pl
  15. Sprzedawca - Browar Jastrzębie spółka akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju (44-330) przy ul. Leśna 15, KRS: 0000691638, NIP: 222-090-32-48
  16. Strona Internetowa Sklepu - strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep, działające w domenie: www.sklep.browarjastrzebie.pl
  17. Towar - produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
  18. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
  19. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
  20. Pełnomocnik - osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i dostarczenia go na adres wskazany przez Klienta, i/lub zapłaty w jego imieniu za Towar, na zasadach określonych w Warunkach pełnomocnictwa stanowiących załącznik numer 3 do Regulaminu.
 3. Zamówienia mogą składać jedynie osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat.
 4. Zamówienia można składać całą dobę, przez 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie sklep.browarjastrzebie.pl. Zamówienia mogą być składane przez Klientów posiadających Konto Klienta, jak również bez konieczności rejestracji.
 5. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza jednocześnie zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe.
 7. Sklep realizuje wyłącznie zamówienia, dla których wskazane przez Klienta miejsce dostawy znajduje się na terytorium Polski.
 8. Sprzedający przed przyjęciem zamówienia do realizacji może zwrócić się do Klienta w celu weryfikacji danych, w szczególności w przypadku, gdy dane adresowe są nieprawidłowe. W takim wypadku termin realizacji zamówienia biegnie od momentu dokonania weryfikacji danych przez Klienta.
 9. Sprzedający będzie uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji, jeśli stan magazynowy zamówionego towaru ulegnie wyczerpaniu. W takim wypadku Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta o braku możliwości przyjęcia zamówienia do realizacji.
 10. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon, a na życzenie Kupującego faktura VAT.
 11. Ceny przedstawione na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy produktów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informację handlową. Informacje handlowe przedstawione na stronie internetowej Sklepu zyskują charakter wiążący – na potrzeby zawarcia umowy sprzedaży – z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.
 12. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego i przyjętego do realizacji zamówienia Klienta.
 13. Wszystkie dostawy i świadczenia, które Sprzedający oferuje Klientom, są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

 

§2

ZAMÓWIENIE

 1. Sklep przyjmuje zamówienia złożone wyłącznie za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie sklep.browarjastrzebie.pl
 2. Zamówienie uważa się za złożone i wiążące dla stron pod warunkiem:
  1. wypełnienia przez Klienta wszystkich pól oznaczonych jako konieczne do wypełnienia i wysłania zamówienia do realizacji zgodnie z procedurą podaną na stronie internetowej: sklep.browarjastrzebie.pl oraz:
  2. złożenia przez składającego zamówienie oświadczenia o akceptacji Regulaminu Sklepu i wysłania go do Sklepu zgodnie z procedurą podaną na stronie internetowej: sklep.browarjastrzebie.pl
 3. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia dokonuje jego rejestracji w systemie informatycznym służącym do obsługi zamówień oraz potwierdza jego otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przez wysłanie potwierdzenia na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 4. Sprzedający zastrzega, że realizacja zamówień jest możliwa do wyczerpania zapasów. Jeżeli po potwierdzeniu przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta okaże się, że produkt nie jest dostępny z przyczyn niezależnych od Sprzedającego lub został wycofany z produkcji, Sprzedający zaproponuje Klientowi produkt porównywalny pod względem jakości i ceny z produktem pierwotnie zamówionym. W przypadku o którym mowa w niniejszym punkcie Klient uprawniony jest do przyjęcia produktu zaproponowanego przez Sprzedającego lub odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży.
 5. Sprzedający jest uprawniony do realizacji zamówienia częściami, o ile nie zwiększy to kosztów przesyłki ponoszonych przez Klienta lub niezależnie od powyższego, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę.

 

§3

ZAWARCIE UMOWY

 1. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 2. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z chwilą, gdy Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stosownie do § 2 ust. 3 Regulaminu.
 3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia zamówienia do realizacji w następujących przypadkach:
  1. gdy Klient naruszył postanowienia umowne w ramach wcześniej realizowanych zamówień lub zamówienia złożonego przez Klienta,
  2. gdy Sklep nie dysponuje zamówionym towaru lub nie ma możliwości jego sprowadzenia.
  3. gdy Sprzedający ze względu na awarię któregokolwiek z systemów łączności nie ma technicznych możliwości przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Klient może cofnąć zamówienie do chwili otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. Sprzedający zastrzega, że w przypadku stwierdzenia występowania istotnych błędów na stronie internetowej Sklepu lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, dotyczących treści umowy, w szczególności w zakresie ceny sprzedaży, o których Klient wiedział lub mógł z łatwością błąd zauważyć, Sprzedający uprawniony jest do złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków czynności prawnej. W przypadku złożenia przez Sprzedającego oświadczenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony zobowiązane będą do dokonania zwrotu świadczeń otrzymanych od drugiej strony w wykonaniu umowy.
 6. Przez istoty błąd o którym mowa w ust. 5 powyżej rozumie się błąd takiego rodzaju, że gdyby Sprzedający nie działał pod wpływem tego błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia danej treści.
 7. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedającego. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży Towarów nie będących piwem, w odniesieniu do których nie znajdują zastosowania ograniczenia wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Sprzedający dopuszcza zawarcie z Klientem umowy na odległość. 
 8. W przypadku zamówień piwa, Kupujący zobowiązany jest do osobistego odbioru zakupionego towaru z miejsca zawarcia umowy tj. siedziby Sprzedającego. Postanowienia § 5, 6 i 7 Regulaminu nie znajdują zastosowania do zamówień piwa.  
 9. W przypadku o którym mowa w ust. 8 powyżej, Kupujący może dokonać odbioru Towaru przez Pełnomocnika wskazanego przez Kupującego. Zasady dokonania zakupu i odbioru towaru za pośrednictwem Pełnomocnika określają Warunki pełnomocnictwa stanowiące załącznik numer 3 do Regulaminu.
 10. Sprzedawca dopuszcza zawarcie Umowy sprzedaży przez Pełnomocnika. Postanowienia dotyczące Klienta stosuje się odpowiednio do Pełnomocnika.
 11. Umowa Sprzedaży, w której przedmiotem sprzedaży będzie piwo może być zawarta wyłącznie między Sprzedawcą, a Klientem niebędącym osobą, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
 12. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności Klienta Sprzedawca lub upoważniona przez niego osoba wydająca Towar będący piwem uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek Klienta.§4

PŁATNOŚĆ

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia. Informacje o kosztach dostawy są również dostępne w zakładce „koszty dostawy” na stronie internetowej Sklepu.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy) – Sprzedający zastrzega, że w przypadku wyboru tej formy płatności przy zakupie piwa, warunkiem wydania piwa Klientowi lub wyznaczonemu Pełnomocnikowi jest wpłynięcie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU obsługiwany przez VISA, MasterCard, Diners Club, JCB, POLCARD, PBK Styl i wiele innych (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta) – Sprzedający zastrzega, że w przypadku wyboru tej formy płatności przy zakupie piwa, warunkiem wydania piwa Klientowi lub wyznaczonemu Pełnomocnikowi jest otrzymanie przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta;
  3. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia) - Sprzedający zastrzega, że ta forma płatności nie znajduje zastosowania do zamówień piwa,
  4. gotówką przy odbiorze
 3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

§5

DOSTAWY

 1. Sprzedawca realizuje Dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych z uwzględnieniem §4 ust. 2 Regulaminu.
 5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.
 6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem wybranego przez Klienta Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 7. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 8. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. Szczegółowe zasady postępowania określono w § 6 Regulaminu.
 9. Klient ma możliwość odbioru zamówionego Towaru osobiście lub przez Pełnomocnika. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 10. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 12. W ramach realizacji umowy z Klientem, Sprzedawca może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient może dobrowolnie wypełnić ankietę.
 13. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu, do momentu ich wydania Klientowi, ponosi Sprzedający – z zastrzeżeniem § 6 niniejszego regulaminu.

 

§6

SZKODY POWSTAŁE PODCZAS TRANSPORTU

 1. Klient przyjmujący towar lub inna osoba upoważniona przez Klienta do odbioru Towaru, powinien sprawdzić w obecności przewoźnika stan Towaru i zgłosić wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu przesyłki w chwili dostawy (w przypadku widocznych braków lub uszkodzeń) lub w terminie 7 dni od daty dostawy (w przypadku braków lub uszkodzeń niewidocznych) oraz powiadomić Sprzedawcę o stwierdzonych uszkodzeniach. Jeżeli osoba o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie zgłosiła tych zastrzeżeń w w/w terminach istnieje domniemanie, że dostarczony towar jest zgodny z towarem opisanym w liście przewozowym.
 2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia, Klient uprawniony jest do żądania sporządzenia stosownego protokołu przez pracownika Dostawcy. W protokole należy w sposób szczegółowy opisać stan opakowania, szczegóły stwierdzonych uszkodzeń oraz zamieścić wszelkie informacje, które pomogą wykluczyć udział Klienta w powstaniu uszkodzenia.
 3. W sporządzonym protokole szkody transportowej Klient powinien zaznaczyć, że Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie producenta z wypełniaczami oraz opakowanie zewnętrzne, również z wypełniaczami.
 4. W oparciu o prawidłowo sporządzony protokół szkody, Sprzedający złoży reklamację u Dostawcy. Sprzedający zastrzega, że w przypadku, gdy protokół szkody będzie spisany niepoprawnie, będzie niekompletny, Klient pominie w nim ważne informacje dotyczące stanu opakowania zewnętrznego lub może zachodzić prawdopodobieństwo, że szkoda powstała u Klienta, a nie podczas transportu, będzie rozpatrywał reklamację indywidualnie i może uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez Klienta.
 5. Klient uprawniony jest do odmowy przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

 

§7

KOSZTY

 1. Koszty przesyłki towaru i inne wskazane w formularzu zamówienia ponosi Klient.
 2. Koszty przesyłki towaru i inne koszty zostaną wskazane na formularzu zamówienia i doliczone do płatności Klienta za towar.

 

§8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, określonych poniżej.
 2. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
 4. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia Sprzedającemu, Sprzedający zwróci Klientowi całość otrzymanej od Klienta ceny sprzedaży i kosztów przesyłki.
 5. Klient może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów wysyłając w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, na adres poczty elektronicznej: zamówienia@browarjastrzebie.pl lub pisemnie na adres: Browar Jastrzębie 44-330 Jastrzębie – Zdrój ul. Rymera 20.
 6. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.
 7. Klient zobowiązany jest przesłać towary z kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji) oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 8. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy opatrzyć informacją „ZWROT TOWARU”. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres Browar Jastrzębie 44-330 Jastrzębie – Zdrój ul. Rymera 20. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 9. Sprzedający zwróci Klientowi uiszczoną przez niego płatność korzystając z tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Zwrot płatności dokonywany jest przez Sprzedającego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania przesyłki zawierającej zwracane towary lub dowodu jej odesłania.
 10. Klient zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć zwracane towary i ich nieodsyłania w kopertach lub kopertach bąbelkowych. Sprzedający sugeruje odesłanie zwracanych towarów w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w których:
  1. przedmiotem umowy są towary mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Sprzedający informował Klienta przy składaniu zamówienia;
  2. przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;

 

§9

REKLAMACJE I GWARANCJA

 1. Towary są objęte gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Zasady gwarancji określa dokument gwarancyjny (może być to dokument zakupu) lub opis na stronie internetowej.
 2. Wadliwy towar winien być należycie zapakowany wraz z wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie (akcesoria, instrukcje, itp.). Do towaru należy dołączyć kopię dokumentu zakupu, który jest podstawą reklamacji, opis problemu i odesłać przesyłką pocztową na adres: Browar Jastrzębie 44-330 Jastrzębie – Zdrój ul. Rymera 20.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Termin ten może zostać przedłużony przez samego gwaranta o okres 30 dni.
 4. Decyzja w przedmiocie reklamacji zostanie przesłana klientowi na wskazany przez niego adres elektroniczny w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Klient o odmowie zostanie poinformowany elektronicznie na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa nie są możliwe, Kupujący otrzyma zwrot uiszczonej należności. W przypadku odmowy uwzględniania reklamacji towar zostanie wysłany ponownie na adres Kupującego i Kupujący zostanie obciążony kosztami ponownej przesyłki Towaru.
 6. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym.
 7. Reklamacje ilościowe rozpatrywane są do 30 dni od daty otrzymania towaru.

 

§10

PROMOCJE I USŁUGI DODATKOWE

 1. Towary objęte promocją mogą być zakupione wyłącznie po wcześniejszej akceptacji zasad promocji.
 2. Promocje nie łączą się ze sobą.
 3. Promocje nie obejmują towarów objętych rabatem.
 4. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi dodatkowe:
  1. Newsletter;
  2. Prowadzenie Konta Klienta;
  3. Zamieszczanie opinii o zakupionych produktach,
 5. Usługi wskazane w ust. 4 powyżej świadczone są nieodpłatnie, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 7. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 8. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
 9. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 10. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 11. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 12. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych. Logowanie do Konta Klienta odbywa się z wykorzystaniem Loginu i Hasła podanego przez Klienta w toku Rejestracji.
 13. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 14. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów oraz wystawiania ocen punktowych.
 15. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.
 16. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi.
 17. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 18. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 19. Klient oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w niniejszym paragrafie, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 20. Klient nie jest uprawniony do:
  1. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w niniejszym paragrafie, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  2. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w niniejszym paragrafie, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 21. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §11 Regulaminu.
 22. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w niniejszym paragrafie, treści które mogłyby w szczególności:
  1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 23. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §11 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w niniejszym paragrafie, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 24. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.
 25. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym paragrafie w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 26. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 27. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

 

§11

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ REGULAMINU

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

 

 

§12

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych uregulowane zostały w polityce prywatności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

§13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 5. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §10 Regulaminu.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.04.2020 roku.

 

WARUNKI PEŁNOMOCNICTWA