WARUNKI PEŁNOMOCNICTWA

 

DOTYCZĄCE ODBIORU ZE SKLEPU TOWARU ZAMÓWIONEGO PRZY UŻYCIU
sklep.browarjastrzebie.pl 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Warunki pełnomocnictwa mają zastosowanie w razie zawarcia umowy sprzedaży w sklepie prowadzonym przez Browar Jastrzębie spółka akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju (44-330) przy ul. 11 Listopada 2 i jej wykonania za pośrednictwem Pełnomocnika. W pozostałym zakresie zastosowanie ma Regulamin.
 2. Sformułowania użyte Regulaminie mają zastosowanie w Warunkach pełnomocnictwa. Dodatkowe stosowane definicje:
  1. Regulamin – Regulamin zamieszczony na stronie Sklepu; 
  2. Warunki pełnomocnictwa – niniejszy dokument, stanowiący załącznik numer 3 do Regulaminu;
  3. Pełnomocnik - osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i dostarczeniu go na adres wskazany przez Klienta, i/lub zapłaty za Towar, na zasadach określonych w Warunkach pełnomocnictwa.
 3. Sklep sklep.browarjastrzebie.pl prowadzony jest przez Browar Jastrzębie spółka akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju (44-330) przy ul. 11 Listopada 2 (miejsce zawarcia umowy). Umowa sprzedaży zawsze jest zawierana i wykonywana w siedzibie Sprzedającego tj. w Jastrzębiu – Zdroju (44-330) przy ul. 11 Listopada 2.

 

§ 2

PEŁNOMOCNIK

 1. Pełnomocnik jest odrębnym od Sprzedawcy podmiotem prawa, nie zawiera umowy sprzedaży we własnym imieniu, ale działa w imieniu i na rzecz Klienta w zakresie oznaczonym w treści pełnomocnictwa.
 2. Poprzez skorzystanie z usług Pełnomocnika Klient upoważnia Pełnomocnika do odbioru w jego imieniu Towaru i dostarczenia go na adres wskazany przez Klienta, i/lub zapłaty w jego imieniu za Towar.
 3. Skorzystanie z usług Pełnomocnika wymaga:
  1. złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu;
  2. prawidłowej rejestracji w Sklepie oraz wyboru opcji dostawy przez Pełnomocnika;
  3. złożenia oświadczeń w sprawie zaakceptowania Regulaminu, udzielenia pełnomocnictwa wskazanemu przez Klienta pełnomocnikowi i zaakceptowania Warunków pełnomocnictwa oraz pozostałych niezbędnych oświadczeń zgodnie z informacjami na stronie internetowej Sklepu;
  4. podania wymaganych danych osobowych, niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 4. Klient udziela pełnomocnictwa Pełnomocnikowi wybranemu spośród wskazanych w Sklepie na etapie składania Zamówienia przy wyborze opcji dostawy. 
 5. Wynagrodzenie Pełnomocnika, obejmujące zwrot kosztów dostawy Towaru w miejsce wskazane przez Klienta, każdorazowo określane będzie w formularzu służącym do składania zamówienia w Sklepie. Klient zobowiązany jest uiścić wynagrodzenie Pełnomocnika wraz z zapłatą ceny za Towar, zgodnie z Regulaminem.
 6. Pełnomocnik dopuszcza zapłatę wynagrodzenia obejmującego zwrot kosztów dostawy towaru gotówką za pobraniem. W takim przypadku, Pełnomocnik dokona zapłaty za zamówiony Towar gotówką przy odbiorze, a wynagrodzenie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obejmować będzie również cenę sprzedaży Towaru uiszczoną przez Pełnomocnika. 
 7. Klient, składając zamówienie przy użyciu formularza zobowiązany jest określić sposób i adres dostawy. 
 8. W przypadku płatności przed odbiorem Klient upoważnia Pełnomocnika do odbioru wynagrodzenia i kosztów dostawy Towaru od Sprzedawcy.

 

§ 3

DODATKOWE UWAGI

 1. W celu potwierdzenia pełnoletniości Klienta Pełnomocnik jest uprawniony do domagania się od Klienta przesłania drogą elektroniczną skanu lub okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta. Pełnomocnik, bezzwłocznie po potwierdzeniu pełnoletności Klienta zobowiązany jest usunąć otrzymany skan dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta.
 2. Pełnomocnik zastrzega sobie możliwość odmowy wydania Towaru osobie, której zachowanie wskazuje na to, że jest nietrzeźwa.

 

§ 4

ODSTĄPIENIE

 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od skorzystania z usług Pełnomocnika bez podania przyczyny i do czasu odbioru Towaru przez Pełnomocnika.
 2. Sprzedawca informuje, że spełnienie świadczenia na rzecz i na żądanie Konsumenta przed upływem terminu na odstąpienia od umowy w trybie ustawy o prawach konsumenta może spowodować utratę prawa do odstąpienia.
 3. Prawo odstąpienia od skorzystania z usług Pełnomocnika wykonuje się poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:
  pełnomocnika: Premium Beer sp. z o.o. Jastrzębie-Zdrój (44-330), ul. Leśna 15 oraz do wiadomości Sprzedawcy na adres: zamowienia@browarjastrzebie.pl lub w inny sposób nie budzący wątpliwości, że oświadczenie dotarło do Sprzedawcy.
 4. W przypadku odstąpienia od skorzystania z usług Pełnomocnika Towar może być wydany wyłącznie w Sklepie zaś Klient ma możliwość wyboru innego Pełnomocnika.
 5. W przypadku odstąpienia od skorzystania z usług Pełnomocnika do czasu odbioru Towaru przez Pełnomocnika, Klient otrzyma zwrot wynagrodzenia Pełnomocnika. Kwota ta zostanie zwrócona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient złoży wyraźne oświadczenie o innym sposobie działania.

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przekazane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep lub Pełnomocnika w celach związanych z realizacją lub zawarciem umowy na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Klientowi przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, w tym uzyskiwania informacji, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 2. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie ma Regulamin lub odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego